• Reality AVANTI

  Reality AVANTI

  Predávame byty a nebytové priestory v novostavbe PERAL I a PERAL II

 • Reality AVANTI

  Reality AVANTI

  Predávame byty a nebytové priestory v novostavbe PERAL I a PERAL II

 • Reality AVANTI

  Reality AVANTI

  Predávame byty a nebytové priestory v novostavbe PERAL I a PERAL II

 • Reality AVANTI

  Reality AVANTI

  Predávame byty a nebytové priestory v novostavbe PERAL I a PERAL II

 • Reality AVANTI

  Reality AVANTI

  Predávame byty a nebytové priestory v novostavbe PERAL I a PERAL II

1 2 3
Vyhľadávanie
V ponuke je 34 nehnuteľností.

Etický kódex

 

Všetci naši pracovníci sú povinní riadiť sa týmito pravidlami

I.
Predmet etického kódexu

 1. Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

II.
Základné vlastnosti realitného makléra

 1. Maklér vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.
 2. Maklér sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.
 3. Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. Maklér je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.
 5. Maklér sa pri poskytovaní služieb snaží najmä o napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov pred svojimi záujmami.

III.
Komunikácia s klientom

 1. Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 2. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.
 4. Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

IV.
Komunikácia s inými maklérmi

 1. Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.
 2. Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

V.
Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

 1. Maklér je povinný:
  • informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať
   o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
  • priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,
  • bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
  • v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
  • starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  • chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 2. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
 3. V prípade, ak maklér prijíma preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.
 4. V prípade, ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.
 5. Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať .